Festa 17 giugno2012TORNA all' ASCOR

IMG_2576

IMG_2580-gazebo

IMG_2581

IMG_2583

IMG_2590

IMG_2592

IMG_2597-gruppo

IMG_2605

IMG_2610

IMG_2617

IMG_2618

IMG_2620

IMG_2621

IMG_2622

IMG_2623

IMG_2624

IMG_2626

IMG_2629

IMG_2632-gruppo

IMG_2633

IMG_2639-ballo

IMG_2643

IMG_2651

IMG_2665

IMG_2666

IMG_2671

IMG_2680

IMG_2693

IMG_2694

IMG_2695

IMG_2698

IMG_2706

IMG_2724

IMG_2730

IMG_2731

IMG_2739

IMG_2704-genitori

IMG_2692-under13

IMG_2680-minivollley
JAlbum 3.1